افتتاح منطقه آزاد تجاری_صنعتی ارس

افتتاح نمایشگاه منطقه ویژه اقتصادی جلفا​

آماده سازی زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی جلفا

دفتر شرکت عمران جلفا

پروژه تجاری کاسپین

انبارهای شرکت عمران جلفا